top of page

AGB

Ogólne Warunki Handlowe i Informacje dla Klientów

 

I. Ogólne Warunki Handlowe

 

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów, które zawierają Państwo z nami jako usługodawcą (SiriSana) za pośrednictwem strony internetowej www.sirisana.com. O ile nie uzgodniono inaczej, nie wyrażamy zgody na dołączanie jakichkolwiek własnych warunków, które mogą Państwo stosować.

 

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w ramach wykonywania wolnego zawodu lub działalności gospodarczej.

 

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

 

(2) Poprzez umieszczenie danego produktu na naszej stronie internetowej, składamy Państwu wiążącą ofertę zawarcia umowy poprzez system koszyka online na warunkach podanych w opisie artykułu.

 

(3) Umowa zostaje zawarta poprzez system koszyka online w następujący sposób:

 

Towary przeznaczone do zakupu są umieszczane w "koszyku". Za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym można wywołać "koszyk zakupów" i w każdej chwili dokonać w nim zmian.

 

Po wywołaniu strony "Checkout" i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki, dane zamówienia są ostatecznie wyświetlane w formie przeglądu zamówienia.

 

Jeśli użyjesz systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal/PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) jako metody płatności, zostaniesz przeniesiony na stronę z przeglądem zamówienia w naszym sklepie internetowym lub przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.

 

Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Ostatecznie dane dotyczące zamówienia zostaną wyświetlone w formie przeglądu zamówienia na stronie internetowej operatora systemu płatności natychmiastowych lub po przekierowaniu Państwa z powrotem do naszego sklepu internetowego.

 

Przed złożeniem zamówienia masz możliwość ponownego sprawdzenia danych w przeglądzie zamówień, zmiany ich (również za pomocą funkcji "powrót" przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.

 

Wysyłając zamówienie poprzez odpowiedni przycisk ("kup" lub podobne oznaczenie), oświadczasz, że prawnie wiążesz przyjęcie oferty, przez co dochodzi do zawarcia umowy.

 

(4) Państwa wnioski o przygotowanie oferty są dla Państwa niewiążące. W tym celu przedstawimy Państwu wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. e-mailem), którą mogą Państwo zaakceptować w ciągu 5 dni (chyba że w danej ofercie podany jest inny termin).

 

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pomocą poczty elektronicznej. Dlatego należy upewnić się, że podany nam adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest uniemożliwiony przez filtry SPAM.

(6) Żadnych obietnic uzdrowienia!

Na SiriSana.com NIE znajdziesz żadnych obietnic uzdrowienia czy zdrowia, a jedynie empiryczne wartości. Proszę zwrócić uwagę na to zastrzeżenie zdrowotno-medyczne.

 

Zastrzeżenia i informacje dotyczące pytań medycznych 

SiriSana.com i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub szkody wynikające z korzystania z naszych produktów w oparciu o informacje zawarte na tej stronie.

 

Nasze teksty nie mogą być rozumiane i wykorzystywane jako podstawa do samodzielnego stawiania diagnozy lub do rozpoczęcia, zmiany lub zakończenia leczenia chorób. Nie zastępują one w żaden sposób profesjonalnej porady udzielonej przez lekarza lub farmaceutę. W przypadku dolegliwości lub pytań dotyczących zdrowia należy zawsze skonsultować się z lekarzem, któremu się ufa.

 

Zawartość tej strony internetowej, której jedynym celem jest dostarczanie informacji i dokształcanie, jest ogólnie dostępna i została opracowana z najwyższą starannością. Oferent tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, aktualność i/lub kompletność udostępnionych tekstów/treści. Treść naszych tekstów nie jest przeznaczona do celów reklamowych i nie stanowi rekomendacji dla wymienionych/opisanych w każdym przypadku procedur diagnostycznych, leków lub terapii.

 

Ogólne informacje na temat zagadnień medycznych 

 

1. prezentowane tu treści służą wyłącznie jako neutralna informacja. Nie rościmy sobie prawa do zastąpienia porady lekarza lub farmaceuty. Wręcz przeciwnie: wyraźnie zachęcamy do ich poszukiwania.

 

2. w żadnym wypadku nie wykorzystywać uzyskanych informacji do niezależnych i niesprawdzonych celów diagnostycznych lub do leczenia, wyleczenia lub zapobiegania chorobom.

 

3. nie wykorzystywać go jako podstawy do samodzielnego diagnozowania lub do rozpoczynania, zmieniania, a nawet zaprzestania leczenia objawów lub chorób.

 

Produkty SiriSana są oferowane jako suplement diety i w żaden sposób nie zastępują leków na receptę i nie powinny być stosowane w czasie ciąży lub karmienia piersią. Znowu: Przed rozpoczęciem przyjmowania lub stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

5. Wszystkie przedstawione tu teksty nie roszczą sobie prawa do kompletności, nie można też zagwarantować ich aktualności, poprawności i (naukowej) równowagi.

 

Informacje te zostały starannie opracowane, jednak w żaden sposób nie zastępują one profesjonalnej porady lekarza lub farmaceuty.

 

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zdrowotnych lub w przypadku wystąpienia dyskomfortu lub nietolerancji podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędną interpretację tych informacji, za oceny i diagnozy na ich podstawie.

 

9. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody, niedogodności lub skutki uboczne wynikające z wykorzystania i zastosowania przedstawionych tu informacji lub produktów. W jednym zdaniu: Jesteś odpowiedzialny za siebie. Dlatego należy się dobrze i dokładnie poinformować.

 

§ 3 Prawo zatrzymania, zatrzymanie tytułu własności

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

 

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

 

§ 4 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe prawa do odpowiedzialności za wady.

 

(2) Jako konsument jesteś zobowiązany do sprawdzenia towaru natychmiast po jego dostarczeniu pod kątem kompletności, oczywistych wad i szkód transportowych oraz do jak najszybszego poinformowania nas i przewoźnika o ewentualnych reklamacjach. W przypadku nieprzestrzegania tego warunku nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

§ 5 Wybór prawa, miejsca wykonania, miejsca jurysdykcji

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów niniejszy wybór prawa ma zastosowanie wyłącznie w zakresie ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania.

państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostaje wycofana (zasada korzystności).

 

(2) Miejscem wykonania wszystkich świadczeń wynikających ze stosunków handlowych z nami i miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, jeżeli nie jesteście Państwo konsumentami, lecz przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub publiczno-prawnymi funduszami specjalnymi.

fundusz specjalny na mocy prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie mają Państwo ogólnej właściwości sądu w Niemczech lub UE lub gdy w momencie wniesienia pozwu Państwa miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu jest nieznane. Nie narusza to prawa do wniesienia powództwa również do sądu w innym ustawowym miejscu właściwości.

 

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie obowiązują.

 

 II. Informacje dla klientów

 

(1) Tożsamość Sprzedawcy:

 

SiriSana

Langhaldenstrasse 3

8280 Kreuzlingen

Szwajcaria

E-mail: info@sirisana.com

 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

 

Informacja o zawarciu umowy:

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty odbywają się zgodnie z przepisami "Zawarcie umowy" naszych Ogólnych Warunków Handlowych (część I.).

 

3. język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2 Nie przechowujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia przez system koszyka online, dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Po otrzymaniu

Po otrzymaniu przez nas zamówienia, dane dotyczące zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz Ogólne Warunki Handlowe zostaną Państwu ponownie przesłane pocztą elektroniczną. 3.3.

3.3 W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka online otrzymają Państwo wszystkie dane umowy w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. e-mailem, który można wydrukować lub zapisać elektronicznie.

 

4. kodeksy postępowania

4.1 Poddaliśmy się kryteriom jakości Znaku Jakości Kupującego Händlerbund Management AG, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

 

5. podstawowe cechy towarów lub usług

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

 

6 Ceny i warunki płatności

6.1 Ceny podane w poszczególnych ofertach, jak również koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

6.2 Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są one pokazywane oddzielnie w trakcie procesu zamawiania i obciążają Państwa dodatkowo, chyba że obiecana została bezpłatna dostawa. 6.3.

6.3 Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą powstać dodatkowe koszty, za które nie ponosimy odpowiedzialności, takie jak cła, podatki lub opłaty za transfer pieniędzy (opłaty za transfer lub kursy wymiany walut instytucji kredytowych), które zostaną poniesione przez Ciebie.

6.4 Wszelkie koszty powstałe w związku z transferem środków (opłaty za przelew lub kursy walut instytucji kredytowych) ponoszone są przez Państwa w przypadku, gdy dostawa realizowana jest do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

6.5 Dostępne dla Państwa sposoby płatności są przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.6 O ile nie ustalono inaczej dla poszczególnych sposobów płatności, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy są natychmiast wymagalne.

7 Warunki dostawy

7.1 Warunki dostawy, termin dostawy oraz istniejące ograniczenia w dostawie można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2 Jeżeli jesteś konsumentem, zgodnie z przepisami prawa ryzyko przypadkowej utraty oraz przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na Ciebie dopiero z chwilą wydania Ci towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś wykonanie przesyłki firmie transportowej nie wskazanej przez przedsiębiorcę lub osobie wyznaczonej do tego w inny sposób.

 

8. odpowiedzialność prawna za wady

Odpowiedzialność za wady reguluje postanowienie "Gwarancja" w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I).

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i informacje dla klientów zostały przygotowane przez prawników Związku Hodowców, którzy specjalizują się w prawie IT i są stale sprawdzane pod względem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb- service.

ostatnia aktualizacja: Zoiper Click2Dial27.10.2021EN

ogólne zasady i warunki

bottom of page