top of page

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy 

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani nie są związane z prowadzeniem działalności na własny rachunek).

 

Polityka anulowania

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres cofnięcia wynosi 14 dni od dnia 

 

- Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru, jeśli zamówili Państwo jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one dostarczane w sposób jednolity;

 

- w dniu, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, odebraliście lub przejęliście ostatni towar, jeśli zamówiliście kilka towarów w ramach jednego zamówienia i są one dostarczane osobno;

 

- w dniu, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszliście w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki, jeśli zamówiliście towar, który jest dostarczany w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach;

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (SiriSana, Langhaldenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen, adres e-mail: info@sirisana.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy.

 

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

Konsekwencje cofnięcia

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy mamy obowiązek niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy standardowej oferowany przez nas). W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami z tytułu tego zwrotu.

 

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem 14-dniowego terminu.

 

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

 

Przyczyny wykluczenia lub wygaśnięcia

 

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

 

- w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja wymaga indywidualnego wyboru lub ustalenia przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb;

- w przypadku dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony;

- na dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona w momencie zawarcia umowy, ale które mogą być dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;

 

Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów

 

- za dostawę zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeśli po dostawie usunięto z nich pieczęć;

- za dostawę towarów, jeśli po dostawie ze względu na swój charakter zostały one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami;

- za dostarczanie nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

 

Jeśli chcesz anulować umowę, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go do SiriSana, Langhaldenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen, adres e-mail: info@sirisana.com:

 

- Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/.

świadczenie następującej usługi (*)

 

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

 

- Nazwa konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

- Data(y)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Waldweg
bottom of page